Hỗ trợ quản trị Chiến dịch Marketing là như thế nào?
    Mỗi Landing page khi xuất bản sẽ được gắn một mã đo lường (tracking code) riêng tương ứng theo từng Chiến dịch, Kênh quảng cáo, Mẫu quảng cáo. Đường link này khi đặt trên các nền tảng quảng cáo khác nhau như Facebook, Google, Cốc Cốc sẽ giúp giám sát và đánh giá được hiệu quả Chiến dịch.
    Đặc biệt, với mục tiêu của mỗi Chiến dịch được nhập vào hệ thống của Ezimar, bạn sẽ kiểm soát được tiến độ đạt mục tiêu trong thời gian diễn ra Chiến dịch.